เหตุที่ชาวพุทธควรไปสังเวชนียสถาน
ภาพจาก เว็บไซต์ two by four travel

สังเวชนียสถาน คือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนาพุทธ ซึ่งมีความสำคัญ คือ เป็นสถานที่ ประสูติ, ตรัสรู้, แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
หลายๆท่านที่เคยได้ไปสังเวชนียสถาน คงจะรู้จักประวัติของสังเวชนียสถานเป็นอย่างดี แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยไป
ลองมาดูกันว่า สังเวชนียสถาน ทั้ง 4 สถานที่นั้น สำคัญอย่างไร และในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง

เหตุที่ชาวพุทธควรไปสังเวชนียสถาน
ภาพจากเว็บบอร์ดพันทิป กระทู้โดยคุณ venfaa

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพระอานนท์ ในพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ข้อ ๑๓๑ เนื้อหาดังนี้

ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของ กุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง เป็นไฉน คือ

๑. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ ฯ

๒. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ฯ

๓. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ฯ

๔. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตาม ระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้แล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ฯ

ดูก่อนอานนท์ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ก็ดี พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี พระตถาคตเสด็จ ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เที่ยว จาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯสรุป คือ สังเวชนียสถานเป็นสถานที่สำคัญ ที่พุทธศาสนิกชนทุกคนที่มีโอกาสก็ควรไปครับ
หากใครได้ไปกราบไหว้ สักการะ ด้วยความเลื่อมใส ก็เป็นบุญมาก...และจะได้ไปสุคติโลกสวรรค์
แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสไป ก็ตั้งใจ ถือศีล ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับ
เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้เช่นกันว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา" เจริญธรรมครับ

0
0
0
s2smodern

ติดตามเราบนช่องทางอื่น:

ติดตามเรา ทาง FACEBOOK

ติดตามเรา ทาง LINE @

สอนทำธุรกิจเจอเนสส์ ทีมคุณพอล วรัตน์พล The icon ทีมพี่ธเนตร วงษา

ซีรี่ย์อีสานสาวแพนนิทานก้อม

ลงทุนคอนโดฯ ลงทุนอสังหาฯ คอนโดเงินเหลือ

จำหน่ายฉนวนกันเสียง Rockwool และ Zoundblock