อานิสงส์ของความอดทน

อานิสงส์ของการอดทน

ความอดทนนั้น เป็นสิ่งที่ดีแน่นอน ในการทำงานต่างๆ ล้วนต้องใช้ความเพียรและความอดทนแทบทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของความอดทนและโทษของความไม่อดทนไว้ดังนี้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็น ไฉน คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก ๑ ย่อมเป็นผู้ไม่ มากด้วยเวร ๑ ย่อมเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ ๑ ย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทำกาละ ๑ เมื่อ ตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของความอดทน ๕ ประการนี้แล ฯ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคน เป็นอันมาก ๑ ย่อมเป็นผู้มากด้วยเวร ๑ ย่อมเป็นผู้มากด้วยโทษ ๑ ย่อมเป็นผู้ หลงกระทำกาละ ๑ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการนี้แล ฯ


ที่มา: อขันติสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
0
0
0
s2sdefault

ติดต่อเรา:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เบอร์มือถือ: 099-398-5444

ติดตามเรา:

      ติดตามเราบนเฟสบุ๊ก: www.facebook.com/yudtini
ไปด้านบน